ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ
ಡಾ.ಎಸ್.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಎಸ್‍ಡಿಎ chairman.ksda@gmail.com
ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕೆಎಸ್‍ಡಿಎ ksda7979@gmail.com